Pracovné právo

Nakoľko sú naši klienti zväčša aj zamestnávateľmi, pracovné právo tvorí neodmysliteľnú súčasť našich služieb. V danej oblasti poskytujeme komplexné právne poradenstvo, či už ide o vypracovanie zmlúv, alebo o zastupovanie v súdnych sporoch a pred orgánmi štátnej správy (napr. inšpektorát práce a iné).

Máme bohatú skúsenosť tak so zastupovaním zamestnávateľov,
ako aj so zastupovaním zamestnancov v konaniach týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov.

V každom prípade sme pripravení Vás zastupovať, posúdiť Váš prípad a navrhnúť Vám správne
riešenia.

Blog