Vymáhanie pohľadávok

Riešenia pre našich klientov šijeme na mieru takým spôsobom, aby v budúcnosti nemali problémy s vymáhaním svojich nárokov. Najčastejším problémom, s ktorým sa stretávame je nemajetnosť dlžníka v čase vymáhania.

Takýmto situáciám sa snažíme vyhýbať rôznymi preventívnymi opatreniami, ktoré pripravujeme pre našich klientov na mieru. Riadime sa základným pravidlom „poznaj svojho dlžníka“. Následne sme schopní zasiahnuť tam, kde iní zlyhávajú a dosahujeme úspešné výsledky pri vymáhaní pohľadávok. V danej oblasti zhodnocujeme aj naše kľúčové know how s konkurzného práva, čím poskytujeme našim klientom kreatívne a neštandardné riešenia.

Naši klienti už vedia aké kroky majú podstúpiť, aby sa do situácie nevymožiteľnosti pohľadávky ani nedostali.

Ak ste však nevyužili doposiaľ naše preventívne opatrenia, ani zdanlivo nevymožiteľná pohľadávka pre nás nepredstavuje problém.

Blog