Najčastejšie otázky v súvislosti so zriadením a zrušením trvalého pobytu

  1. Home
  2. Blog
  3. Najčastejšie otázky v súvislosti so zriadením a zrušením trvalého pobytu

Mnohí si určite kladiete otázku, či povoliť nájomcovi, prípadne inej osobe, aby si zriadila trvalý pobyt vo Vašej nehnuteľnosti a aké budú následky tohto rozhodnutia. Mnohí ste už udelili súhlas na zriadenie trvalého pobytu vo Vašej nehnuteľnosti a zaujíma Vás ako takýto trvalý pobyt zrušiť. Odpovede na tieto otázky nájdete v zákone č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o hlásení pobytu občanov“).

 

Nájomník alebo iná osoba s trvalým pobytom daným na adrese Vašej nehnuteľnosti, nemá právo a ani nemôže vykonávať žiadne úkony vo vzťahu k Vašej nehnuteľnosti ako ani podpísať žiadne zmluvy bez Vášho výslovného súhlasu alebo dovolenia.

Jediným reálnym rizikom je právo vstupu exekútora do nehnuteľnosti v ktorej má povinný/dlžník trvalý pobyt, pri výkone exekúcie predajom hnuteľných vecí dlžníka. V takomto prípade, je nutné jednoznačne oddeliť hnuteľné veci vo vlastníctve povinného/dlžníka, od hnuteľných vecí, ktoré nie sú v jeho vlastníctve, aby nedošlo k ich zaradeniu medzi hnuteľný majetok spadajúci do exekúcie.

Ak sa tak už stalo a exekútor Vaše hnuteľné veci eviduje ako majetok dlžníka, stále je tu riešenie. Je nutné podať osobitnú excindačnú žalobu, ktorou je možné domáhať sa vylúčenia hnuteľných vecí z exekúcie. Nevyhnutné je však preukázať, že tieto veci patria naozaj Vám a nie povinnému z exekúcie.

Existujú však aj preventívne opatrenia, ktorými je možné predísť vzniku takejto situácie, napr. súpis hnuteľných vecí v nájomnej zmluve, prípadne iné právne úkony.

Povoliť zriadenie trvalého pobytu na adrese Vašej nehnuteľnosti môžete veľmi jednoducho v ohlasovni, v meste prípadne v príslušnej mestskej časti v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza, a to osobne. Svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt udelíte súhlas s prihlásením Vášho nájomníka prípadne inej osoby.

Zrušiť trvalý pobyt môžete rovnako jednoducho, ako ste ho udelili, a to na tom istom mieste. Postačuje vziať späť súhlas s udelením pobytu a príslušná ohlasovňa pobytu je povinná vykonať záznam o výmaze trvalého pobytu danej osoby z Vašej nehnuteľnosti.

Výnimkou z vyššie uvedeného je trvalý pobyt manžela/manželky, nezaopatreného dieťaťa alebo spoluvlastníka nehnuteľnosti. Týmto osobám nie je možné jednostranným úkonom zrušiť trvalý pobyt a spravidla je nutné právoplatné rozhodnutie súdu, napr. o rozvode manželstva.

V prípade, akýchkoľvek otázok v súvislosti s touto témou nás neváhajte kontaktovať.