Konkurzné právo

Máme dlhoročné skúsenosti s právnym poradenstvom z oblasti konkurzných konaní a konkurzov. Tieto skúsenosti využívame vždy v prospech našich klientov, ktorým dokážeme namodelovať čo najefektívnejší postup, aby boli schopní zvážiť zahájenie konkurzného konania a preklenúť tak zásadný a závažný proces, akým konkurz v skutočnosti je.

Naši klienti sa však často ocitnú aj ako veritelia úpadcov, prípade strany sporov vyvolaných konkurzom. Sme pripravení si posvietiť na každý problém v danej oblasti.

Znalosti z oblasti konkurzného práva, však otvárajú široké obzory pre riešenie najrôznejších právnych situácií, pričom tieto využívame na plno aj v iných oblastiach, najmä v prípade zmluvnej agendy a zabezpečení budúcich nárokov, ako aj v prípade vymáhania pohľadávok, a to najmä voči dlžníkom, ktorý sa snažia vyhnúť plneniu zbavovaním sa svojho majetku.

JUDr. Zuzana Bukvišová vykonáva funkciu správkyne konkurznej podstaty už niekoľko rokov, má široké vedomosti v danej oblasti, ktoré už v mnohých prípadoch priniesli klientom pozitívne výsledky aj v zdanlivo patovej situácii.

Blog