Správne právo a registrové konania

Naša kancelária poskytujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti správneho práva, predovšetkým v súvislosti so zastupovaním klientov v konaniach pred rôznymi štátnymi orgánmi, najmä nie však výlučne v daňovom konaní, priestupkovom konaní, či iných konaniach vyvolaných správnymi orgánmi.

Oblasť správneho práva sa často prelína s inými oblasťami práva, niektoré z nich sú spomenuté aj na našej stránke, a preto vysoká znalosť daných oblastí a zameranie našej kancelárie je v mnohých prípadoch garanciou úspechu v konaní pred orgánmi štátnej správy.

Zastrešujeme zároveň kompletnú agendu registrových konaní pre našich klientov, pričom najčastejšími oblasťami sú:

  • Registrové konania na živnostenskom úrade (založenie živnosti, nahlásenie prevádzky, vymenovanie zodpovedného zástupcu a iné)
  • Registrové konania na obchodnom registri (založenie spoločnosti, rôzne zmeny v spoločnostiach, likvidácia spoločností a iné)
  • Register partnerov verejného sektora
  • Register hospodárskych subjektov
  • Registrové konania za účelom získania licencií rôzneho druhu (dopravné licencie, licencie na predaj alkoholu, licencie pre špecializované činnosti a iné)

Blog