advokátka

Mgr. Andrea Ondriášová

Andrea pôsobí v oblasti práva už vyše 18 rokov. Špecializuje sa najmä na obchodné právo, v rámci ktorého zabezpečuje aj kompletné zastupovanie klientov v registrových konaniach, právo nehnuteľností, stavebné právo, právne vzťahy vyplývajúce z medzinárodnej prepravy tovaru. Medzi jej klientov patria najmä obchodné spoločnosti rôzneho podnikateľského zamerania s pôsobením na celom území Slovenskej republiky ako aj v zahraničí, viaceré realitné kancelária pôsobiace v Bratislave,  ako aj fyzické osoby ako jednotlivci.

Andrea ako špecialistka na obchodné právo, poskytuje právne poradenstvo od prvotného plánovania podnikateľskej činnosti, cez rôzne registrové konania až po následné právne poradenstvo spojené s každodenným fungovaním obchodnej spoločnosti. V rámci svojej činnosti navrhuje riešenia, nastavuje procesy a dáva odporúčania, ako čo najefektívnejšie riešiť právne situácie.

V rámci poskytovania právnych služieb pre obchodné spoločnosti, zastrešuje Andrea aj oblasť pracovného práva vrátane pracovnoprávnych sporov, ako aj oblasť vymáhania pohľadávok, či inej sporovej agendy spojenej s podnikaním.

V oblasti práva nehnuteľností Andrea úspešne zastupovala klientov v reštitučných sporoch nielen voči fyzickým osobám, ale aj voči štátnym inštitúciám, výsledkom čoho bolo navrátenie nehnuteľných a hnuteľných majetkov vo významných hodnotách pôvodným majiteľom a ich nástupcom. Andrea rovnako zastupovala klientov v sporovom konaní, kedy úspešne bránila záujmy klientov voči nekalým praktikám tretích osôb smerujúcich k podvodnému odňatiu a vyvedeniu majetku v hodnote miliónov eur.

Andrea sa mimo podnikateľskú sféru venuje aj poskytovaniu právnych služieb v rámci tretieho sektoru, kde zastupuje rôzne neziskové organizácie a odborové združenia. Dôležité je spomenúť jej spoluprácu s organizáciou Člověk v tísni, kde Andrea poskytovala poradenstvo a zastupovala fyzické osoby, ktoré utrpeli rozsiahle majetkové škody v dôsledku povodní a zosuvov pôdy na Východnom Slovensku. Je autorkou Manuálu pre poškodených na majetku v dôsledku živelnej pohromy.

Pred vstupom do advokátskej kancelárie LEGARTUM, pracovala Andrea pre poprednú slovenskú advokátsku kanceláriu v Bratislave a  poskytovala právne služby aj ako samostatná advokátka.

Právne špecializácie:

Obchodné právo Obchodné právo
Správne právo a registrové konania Správne právo a registrové konania
Právo nehnuteľností Právo nehnuteľností
Občianske právo Občianske právo
Vymáhanie pohľadávok Vymáhanie pohľadávok

Jazyky:

Právne služby Slovenčina Slovenčina
Právne služby Angličtina Angličtina

Vzdelanie:

  • Slovenská advokátska komora (2010), advokátka

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (2005), titul Mgr.